فرایند اجرای نظارت میدانی با استفاده از اپلیکیشن سانار

ابزار نظارت بر حسن اجرای اشتغال‌های ثبت شده در «سامانه ملی رصد اشتغال»، «سامانه و اپلیکیشن نظارت میدانی سانار» به آدرس اینترنتی https://sanaar.ir است. سامانه …

فرایند اجرای نظارت میدانی با استفاده از اپلیکیشن سانار ادامه مطلب »